DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Super
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00
Corel

Program Corel License for Learning (CLL)

Cena sugerowana:

 

Annual CLL for Higher Education Level 1 (1 - 1,000)

 

Multiplatform (CDGS i PSPP - PC; Painter - PC&Mac)

SRP

€ 1 400,00

 

 

 

Istnieje mozliwosc rozbudowy podstawowej licencji o Student Usage Right (szczegoly w opisie ponizej)

 

 

 

Student Usage Rights - Core - Higher Education Level 1

CorelDRAW, Painter & Paint Shop Pro Photo

Multiplatform

SUR

€ 420,00

 

 

 

Corel Licence for Learning (CLL):roczna licencja na kilka programów obejmujaca wszystkie komputery uczelni/szkoly.

 

Kluczow? zalet? tej rocznej subskrypcji jest prawo do zainstalowania TRZECH naszych najpopularniejszych produktów w ca?ej placówce — nie ma wi?c ogranicze? dotycz?cych dozwolonego u?ytku. Trzy produkty obj?te t? licencj? to:

 

 

–CorelDRAW® Graphics Suite

 

–Corel Painter®

 

–Corel Paint Shop Pro Photo®

 

 

Jest to ekonomiczna, odnawialna, roczna subskrypcja dla ca?ej uczelni/szkoly, zapewniaj?ca znaczne oszcz?dno?ci w porównaniu z zakupem pojedynczych pakietów i licencji zbiorczych.

 

 

 

 

Kolejn? istotn? zalet? tego programu jest mo?liwo?? bezp?atnych uaktualnie? do najnowszych nowszych wersji oprogramowania w czasie trwania licencji. Jest to szczególnie wa?ne w przypadku kursów z dziedziny sztuki, projektowania i technologii, gdy pracodawcy wymagaj? najbardziej aktualnych umiej?tno?ci. Zapewnia równie? ci?g?? zgodno?? z aplikacjami i systemami operacyjnymi innych firm.

 

 

Student Usage Rights dla uczestników programu CLL:

 

Prawo do instalacji oprogramowania uczelni na prywatnych komputerach studentow.

 

 

Przy zakupie licencji w programie CLL mo?na te? naby? opcj? obj?cia programem Students Usage Rights wszystkich 3 g?ównych produktów z dziedziny grafiki:

 

 

 

 

–CorelDRAW® Graphics Suite

 

–Corel Painter®

 

–Corel Paint Shop Pro Photo®

 

 

Studenci mog? rozwija? swoje umiej?tno?ci i wykonywa? projekty poza terenem kampusu i poza godzinami zaj??. Dzi?ki temu programowi firmy Corel szko?y wy?sze i pomaturalne mog? teraz zaoferowa? studentom najlepsze oprogramowanie i bezprecedensowe wsparcie.

 

 

 

 

 

1.Corel Licence for Learning - Warunki umowy

 

 

1.1.Program Corel License for Learning („program CLL”) to roczna subskrypcja licencji obejmuj?ca ca?? placówk? instytucji akademickiej. Nale?y dokona? zakupu licencji na co najmniej okres 1 (jednego) roku. Licencj? mo?na odnawia? co rok. Maksymalna liczba lat op?aconych jednorazowo jest ograniczona do 3 (trzech).

 

1.2.Program CLL obejmuje trzy g?ówne produkty z dziedziny grafiki: CorelDRAW® Graphics Suite, Corel Paint Shop Pro Photo oraz Corel Painter. S? to we wszystkich przypadkach wersje akademickie, o ile wyra?nie nie stwierdzono inaczej. Wniesienie rocznej op?aty subskrypcyjnej uprawnia do otrzymywania wszystkich uaktualnie? i aktualizacji tych produktów, je?li s? dost?pne, przez ca?y okres wa?no?ci licencji bez dodatkowych op?at.

 

1.3.Program CLL jest dost?pny na pi?ciu poziomach cenowych. Obejmuj? o­ne poziom szkó? podstawowych, poziom szkó? ?rednich oraz 3 poziomy dla szkó? pomaturalnych i wy?szych oparte na ca?kowitej liczbie s?uchaczy studiów dziennych i pracowników instytucji: poziom 1 (od 1 do 1000 pracowników i studentów), poziom 2 (od 1001 do 5000) oraz poziom 3 (ponad 5000).

 

1.4.W ramach programu CLL mo?na naby? dodatkowe produkty: Corel WinZip Pro, Corel WordPerfect, Corel Designer Technical Suite, Corel Video Studio oraz Corel WinDVD. S? to we wszystkich przypadkach wersje akademickie, o ile wyra?nie nie stwierdzono inaczej.

 

1.5.W przypadku produktów dodatkowych obowi?zuje minimalna liczba 20 stanowisk (tj. 20 komputerów) dla ka?dego produktu. Na ogó? dost?pne s? 3 przedzia?y cenowe: pakiet licencji dla 20 stanowisk, dla 21‑500 stanowisk i dla ponad 500 stanowisk.

 

1.6.Licencje na produkty dodatkowe musz? zosta? kupione i by? odnawiane razem z g?ówn? licencj? programu CLL.

 

 

2.Student Usage Rights (SUR) - Warunki umowy

 

2.1.Program Student Usage Rights (prawo do dystrybucji oprogramowania firmy Corel w?ród s?uchaczy studiów dziennych lub „program SUR”) dost?pny jest tylko dla instytucji trzeciego stopnia, a konkretnie dla szkó? pomaturalnych i wy?szych („instytucje”) w przypadku zakupu licencji w ramach programu CLL lub CTL. Program SUR NIE jest dost?pny dla szkó? podstawowych i ?rednich.

 

2.2.W ramach programu SUR instytucja nabywa prawo do udost?pnienia jednej kopii oprogramowania ka?demu s?uchaczowi studiów dziennych w celu instalacji na komputerze przeno?nym lub stacjonarnym studenta.

 

2.3.Instytucja mo?e dystrybuowa? oprogramowanie w?ród studentów na dyskach CD, DVD lub drog? elektroniczn? i mo?e wymaga? od studenta op?aty w maksymalnej wysoko?ci 10 euro w przeliczeniu na produkt (10 euro za produkt na rok w programie CLL) w celu pokrycia kosztów dystrybucji.

 

2.4.Instytucja jest zobowi?zana do przechowywania rejestru nazwisk i adresów studentów, którym udost?pniono kopie oprogramowania. Firma Corel ma prawo do wgl?du w ten rejestr.

 

2.5.Instytucja jest zobowi?zana do poinformowania studentów j? opuszczaj?cych lub z innego powodu niekwalifikuj?cych si? do programu o konieczno?ci usuni?cia z ich komputera przeno?nego lub stacjonarnego albo zniszczenia wszelkiego oprogramowania firmy Corel wydanego w ramach programu SUR.

 

 

2.6.Student Usage Rights w ramach programu CLL

 

2.6.1.W przypadku programu CLL mo?liwe jest obj?cie programem SUR 3 g?ównych produktów (CorelDRAW Graphics Suite, Corel Painter i Corel Paint Shop Pro Photo), jak równie? produktów dodatkowych: Corel WordPerfect, Corel Video Studio, Corel Designer oraz Corel WinZip Pro. Program Corel WinDVD nie jest dost?pny w ramach tego programu. W przypadku g?ównych produktów program SUR jest dost?pny na 3 poziomach cenowych. Poziom ten musi zgadza? si? z zamówionym poziomem programu CLL dla uczelni wy?szych (patrz wy?ej, punkt 1.3). Je?li na przyk?ad ca?kowita liczba pracowników i studentów uniwersytetu nale?y do przedzia?u dla poziomu 2 programu CLL (1001–5000), instytucja musi op?aci? program SUR na poziomie 2.

 

2.6.2.Produkty dodatkowe mog? by? obj?te programem SUR tylko po zamówieniu programu SUR dla produktów g?ównych i tylko pod warunkiem, ?e zamówiony zosta? co najmniej jeden produkt dodatkowy.

 

2.6.3.Liczba stanowisk w przypadku produktu dodatkowego w programie SUR musi by? równa liczbie stanowisk zamówionych dla tego produktu w ramach oryginalnej umowy CLL lub wi?ksza od niej. Je?li na przyk?ad instytucja zamówi?a 100-stanowiskow? licencj? dodatkow? na program Corel WinZip Pro, program SUR musi te? obejmowa? co najmniej 100 stanowisk.

 

2.6.4.Nie ma górnego ograniczenia liczby stanowisk w przypadku programów dodatkowych w programie SUR i CLL.

 

2.6.5.Program SUR mo?na naby? tylko w przypadku zakupu nowej umowy CLL lub odnawiania istniej?cej.

CorelDRAW, Painter & Paint Shop Pro Photo


Corel Licence Program

CLP Choice jest prostym programem licencyjnym adresowanym zarówno do du?ych, ?rednich jak i ma?ych firm. Pozwala na kopiowanie i instalacj? odpowiedniego oprogramowania Corel na komputerach firmy w ilo?ci wymienionej w licencji.

Program nie okre?la limitów przy pierwszym i kolejnych zakupach oraz nie wymaga podpisania umowy licencyjnej. W ramach CLP Choice dost?pne s? wszystkie produkty Corela.

Licencje Corela s? wieloj?zyczne. Oznacza to, ?e w ramach zakupionych licencji mo?na, wymiennie, korzysta? z ró?nych wersji j?zykowych. Firma Corel zezwala tak?e Klientowi na wybór mi?dzy aktualn?, a ka?d? poprzedni? wersj? oprogramowania zakupionego w ramach CLP Choice. Do licencji nie s? do??czane no?niki. Oprogramowanie nale?y kopiowa? i instalowa? z jednego legalnie nabytego pakietu odpowiedniego oprogramowania.


Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Informacje ogólne Microsoft OPEN Microsoft w systemie ratalnym Corel Adobe Macromedia Symantec
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie