DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft Microsoft Aplikacje Microsoft Programowanie Microsoft Systemy i Serwery Aplikacje Programowanie Systemy MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Aplikacje
Ms.Office Home & Student 2007 PL Box
Microsoft
449.00 PLN


552.27 brutto

Pakiet Microsoft Office 2007 dla U?ytkowników Domowych to podstawowy pakiet oprogramowania biurowego dla domowych u?ytkowników komputera, który pozwala szybko i ?atwo tworzy? wspaniale wygl?daj?ce dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje oraz organizowa? notatki i informacje w jednym miejscu, co u?atwia i uprzyjemnia wykonywanie zada?. W najnowszej wersji wprowadzono nowy, udoskonalony interfejs u?ytkownika, w którym s? wyeksponowane cz?sto u?ywane polecenia. Wzbogacone opcje graficzne oraz funkcje formatowania umo?liwiaj? tworzenie dokumentów o wysokiej jako?ci. Dodatkowo pakiet zawiera zaawansowane narz?dzie do organizowania notatek i informacji. Narz?dzie Inspektor dokumentów i ulepszone automatyczne odzyskiwanie dokumentów zapewniaj? wi?ksz? niezawodno?? i dodatkowe zabezpieczenia. Te udoskonalenia sprawiaj?, ?e pakiet Office 2007 dla U?ytkowników Domowych u?atwia i uprzyjemnia wykonywanie zada? w domu.


Tworzenie dokumentów o wysokiej jako?ci

Pakiet Office 2007 dla U?ytkowników Domowych zawiera nowe grafiki, nowe galerie formatowania oraz ulepszony interfejs u?ytkownika, udost?pniaj?cy cz?sto u?ywane polecenia. Te funkcje u?atwiaj? tworzenie dokumentów o imponuj?cej jako?ci.

Do nowych funkcji i udoskonale? nale??:

 • interfejs u?ytkownika u?atwiaj?cy znajdowanie i u?ywanie funkcji produktu;
 • stabilniejsze punktory i numeracje, które u?atwiaj? spójne formatowanie dokumentów;
 • rozszerzone efekty tekstowe, diagramy SmartArt oraz galerie grafik i wykresów, dzi?ki którym u?ytkownicy maj? wi?cej mo?liwo?ci formatowania;
 • motywy zapewniaj?ce spójny wygl?d we wszystkich programach systemu Microsoft Office.
Program Microsoft Office PowerPoint 2007 zawiera nowe kontekstowe karty i ?atwe w u?yciu galerie, które upraszczaj? do??czanie tabel i innych grafik do dokumentów.


Praca z funkcjami zwi?kszaj?cymi niezawodno?? i bezpiecze?stwo

Pakiet Office 2007 dla U?ytkowników Domowych umo?liwia pewniejsz? i bezpieczniejsz? prac? dzi?ki udoskonalonemu narz?dziu do automatycznego odzyskiwania dokumentów oraz dzi?ki nowemu narz?dziu Inspektor dokumentów, które s?u?y do usuwania danych osobowych z dokumentów u?ytkownika.

Do nowych funkcji i udoskonale? nale??:

 • narz?dzie odzyskiwania dokumentów, które u?atwia przywracanie dokumentów pakietu Microsoft Office po awarii systemu;
 • narz?dzie Inspektor dokumentów, które wykrywa w dokumentach dane
Narz?dzie Inspektor dokumentów u?atwia wykrywanie danych osobowych lub niechcianych komentarzy w dokumentach u?ytkownika oraz usuwanie ich, zanim dokumenty te zostan? udost?pnione innym osobom.


?atwe znajdowanie polece? i Pomocy

Pakiet Office 2007 dla U?ytkowników Domowych charakteryzuje si? nowym, udoskonalonym interfejsem u?ytkownika oraz rozszerzonym systemem Pomocy, obejmuj?cym samouczki o­nline, które zawieraj? instrukcje krok po kroku. Te funkcje u?atwiaj? szybkie poznawanie produktu i znajdowanie odpowiedzi na pytania.

Do nowych funkcji i udoskonale? nale??:

 • karty polece? na wst??ce u?atwiaj?cej osi?gni?cie rezultatu, udost?pniaj?ce cz?sto u?ywane polecenia, które do tej pory by?y wy?wietlane tylko w d?ugich menu rozwijanych;
 • system Pomocy umo?liwiaj?cy ?atwe przechodzenie z menu Pomoc w programach systemu Microsoft Office do Pomocy w Internecie (je?li jest ustanowione po??czenie). Wi?ksze i bardziej czytelne ulepszone etykietki ekranowe pozwalaj? uzyska? Pomoc dotycz?c? okre?lonych polece?;
 • kontekstowe karty polece?, dostosowywane automatycznie do zadania wykonywanego przez u?ytkownika w danej chwili;
 • samouczki o­nline, zawieraj?ce instrukcje krok po kroku dla typowych zada?.
Nowy interfejs u?ytkownika w programie Microsoft Office Excel 2007 jest zorganizowany za pomoc? logicznych kart polece?. Dzi?ki nowej Wst??ce typowe polecenia, które do tej pory by?y ukryte w menu rozwijanych, znajduj? si? w zasi?gu r?ki.


Organizowanie notatek i informacji

Program Microsoft Office o­neNote 2007 to cyfrowy notes, który u?atwia gromadzenie, organizowanie i wyszukiwanie informacji ró?nego typu w jednym miejscu.

Do nowych funkcji i udoskonale? nale??:

 • Mo?liwo?? gromadzenia wielu ró?nych rodzajów informacji - wpisanego tekstu, obrazów, nagra? d?wi?kowych i wideo, cyfrowych notatek odr?cznych, wycinków z sieci Web i nie tylko - na tej samej stronie!
 • Elastyczne narz?dzia do sporz?dzania notatek, pozwalaj?ce zorganizowa? informacje w odpowiedni sposób. Stosuj?c ?atwy w u?yciu uk?ad notesów, sekcji i stron, mo?na skategoryzowa? wa?ne projekty lub informacje w sposób logiczny dla u?ytkownika. Za pomoc? dostosowywalnych znaczników notatek mo?na wpisywa? lub organizowa? zawarto?? w dowolnym miejscu strony i ?ledzi? wa?ne elementy.
 • Zaawansowana funkcja wyszukiwania b?yskawicznego w programie Office o­neNote 2007, która pomaga szybko znale?? w?a?ciwe informacje. Dzi?ki niej mo?na nawet przeszukiwa? odr?czne notatki, tekst w obrazach i zeskanowanych dokumentach oraz tekst mówiony w nagraniach d?wi?kowych
Program Office o­neNote 2007 jest podzielony na notesy, sekcje i strony, co u?atwia rozmieszczenie notatek w odpowiedni sposób
PRODUCENT: Microsoft
WITRYNA PRODUCENTA: www.microsoft.com
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie