DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft Microsoft Aplikacje Microsoft Programowanie Microsoft Systemy i Serwery Aplikacje Programowanie Systemy MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Aplikacje
Visio 2007 Standard PL BOX
Microsoft
990.00 PLN


1217.70 brutto
Program Office Visio 2007 u?atwia informatykom i innym specjalistom wizualizowanie, analizowanie i przekazywanie z?o?onych informacji, systemów i procesów. Profesjonalnie wygl?daj?ce diagramy programu Office Visio 2007 umo?liwiaj? lepsze poznanie systemów i procesów oraz u?atwiaj? dok?adne analizowanie z?o?onych danych. Na podstawie zdobytej dzi?ki nim wiedzy mo?na podejmowa? w firmie lepsze decyzje.

Program Office Visio 2007 jest dost?pny w dwóch autonomicznych edycjach: Office Visio Professional 2007 i Office Visio Standard 2007. Podstawowa funkcjonalno?? wersji Standard jest taka sama jak wersji Office Visio Professional, ale oferuje o­na mniejszy zestaw funkcji i szablonów.

Wizualne dokumentowanie i projektowanie systemów oraz procesów.

Szeroki zakres typów diagramów oferowany przez program Office Visio 2007 umo?liwia efektywne dokumentowanie, projektowanie i wyja?nianie procesów i systemów. Ostatnio u?ywane szablony i dokumenty mog? by? lokalizowane za pomoc? nowego okna Wprowadzenie. Dzi?ki mo?liwo?ci wy?wietlenia rozszerzonych podgl?dów miniatur u?ytkownik mo?e z ?atwo?ci? wybra? odpowiedni szablon. Okno Przyk?ady umo?liwia otwarcie przyk?adowych diagramów, które mog? stanowi? inspiracj? przy tworzeniu i projektowaniu w?asnych diagramów. Program Office Visio 2007 mo?e automatycznie ??czy?, rozk?ada? i wyrównywa? kszta?ty na diagramach - wszystko to w ramach jednej akcji.

Wi?ksza wydajno?? dzi?ki integracji diagramów z informacjami pochodz?cymi z wielu ?róde?.

Zintegrowanie danych z diagramami umo?liwia po??czenie ró?nych ?róde? z?o?onych informacji wizualnych, tekstowych i liczbowych, zapewnienie wizualnego kontekstu danych oraz utworzenie pe?nego obrazu systemu lub procesu. Zastosowanie nowego kreatora Selektor danych programu Office Visio 2007 u?atwia ??czenie diagramów z danymi pochodz?cymi z licznych i ró?norodnych ?róde?. Wszystkie kszta?ty na diagramie mo?na skojarzy? z danymi przy u?yciu nowego kreatora automatycznego ??czenia.

Ograniczenie konieczno?ci ponownego r?cznego wpisywania danych dzi?ki utrzymywaniu aktualno?ci diagramów przez program Office Visio 2007.

Ju? nie trzeba martwi? si? o aktualno?? danych na diagramach programu Visio. Nowa funkcja Od?wie? dane umo?liwia od?wie?anie danych na diagramach, a u?ytkownik mo?e zaplanowa? automatyczne wykonywanie przez program Office Visio 2007 tego dzia?ania w sta?ych odst?pach czasu. Konflikty danych pojawiaj?ce si? po ich zmodyfikowaniu mo?na ?atwo rozwi?zywa? w nowym okienku zada? Konflikty od?wie?ania, wy?wietlanym na prawo od strony rysunku.

Analiza informacji i wgl?d w sytuacj? dzi?ki wy?wietlaniu danych na diagramach.

Pola danych mo?na wy?wietla? jako obja?nienia obok kszta?tów, ustawia? w prostok?tach poni?ej kszta?tów i umieszcza? bezpo?rednio u góry lub z boku kszta?tów - wszystko to za pomoc? nowego okienka zada?: Galeria grafiki zwi?zanej z danymi.

?atwe ?ledzenie trendów, identyfikowanie problemów i oznaczanie flagami wyj?tków za pomoc? diagramów przestawnych.

Nowy szablon diagramu przestawnego w programie Office Visio 2007 pozwala wizualizowa? dane biznesowe w formie hierarchicznej z podzia?em na grupy i z podsumowaniami. Do ?ledzenia trendów, identyfikowania problemów i oznaczania flagami wyj?tków w diagramach przestawnych mog? s?u?y? ró?ne widoki z zastosowanym formatowaniem warunkowym, tworzone dynamicznie po przej?ciu do szczegó?ów z?o?onych danych. Przy u?yciu nowego okienka zada?, Galeria grafiki zwi?zanej z danymi, mo?na stosowa? do danych formatowanie warunkowe i dostosowywa? sposób ich wy?wietlania w diagramach przestawnych. Mo?na na przyk?ad przedstawia? zmienne dane jako paski post?pu, oznacza? wzrosty i spadki strza?kami oraz wy?wietla? oceny w postaci gwiazdek. Wstawienie diagramu przestawnego do dowolnego diagramu programu Visio udost?pnia metryki i raporty pomocne w ?ledzeniu bie??cego post?pu procesu lub systemu.

Bardziej efektywne ?ledzenie i raportowanie informacji o projektach.

W celu bardziej efektywnego ?ledzenia i raportowania informacji dotycz?cych projektów zarz?dzanych za pomoc? programów Microsoft Office SharePoint Server i Microsoft Office Project mo?na generowa? raporty z tych programów w postaci diagramów programu Office Visio 2007. Diagramy te mo?na nast?pnie udost?pnia? odbiorcom pragn?cym w prosty sposób identyfikowa? problemy i wizualnie ?ledzi? zadnia, przep?ywy pracy i zasoby projektu, takie jak osoby czy wyposa?enie.

Przekazywanie z?o?onych informacji za pomoc? nowych szablonów i kszta?tów.

Nowe i rozszerzone kszta?ty dost?pne w programie Office Visio 2007 zapewniaj? nowe sposoby komunikacji wizualnej. Aplikacje u?ywaj?ce przep?ywu pracy mo?na na przyk?ad przedstawi? na diagramie za pomoc? nowego szablonu Us?ugi przep?ywu roboczego systemu Windows. Rozszerzone kszta?ty z kategorii Przep?yw roboczy 3-W umo?liwiaj? projektowanie bardziej dynamicznych przep?ywów pracy. Nowa przegl?darka Pomocy programu Office Visio 2007 u?atwia wyszukiwanie informacji na temat pracy z nowymi i dotychczasowymi typami diagramów programu Visio. Przegl?darka Pomocy umo?liwia równie? ?atwe przeszukiwanie ca?ej witryny sieci Web Microsoft Office o­nline z poziomu programu Visio w celu znalezienia odpowiedzi na pytania, uzyskania porad i wskazówek, a tak?e pobrania dodatkowych szablonów.

Mo?liwo?? zrobienia wi?kszego wra?enia na odbiorcach dzi?ki profesjonalnym diagramom.

Nowe okienko zada? Motywy umo?liwia wybieranie zastawu kolorów lub efektu ca?ego diagramu, co z kolei pozwala projektowa? w programie Visio profesjonalnie wygl?daj?ce diagramy. W programie Office Visio 2007 s? dost?pne takie same motywy kolorów jak w programie Microsoft Office PowerPoint, dzi?ki czemu mo?na u?ywa? pasuj?cych do siebie kolorów w diagramach programu Office Visio 2007 i prezentacjach programu PowerPoint.

Lepsze decyzje biznesowe dzi?ki udost?pnianiu diagramów wszystkim osobom, które ich potrzebuj?.

Aby zapewni? dost?p do cennych danych organizacyjnych w sposób efektywny z punktu widzenia kosztów, mo?na je udost?pni? w postaci diagramów. Mog? o­ne by? w prosty sposób udost?pniane za pomoc? programu Office Visio 2007, wy?wietlane w programie Microsoft Internet Explorer (po zainstalowaniu bezp?atnego apletu Podgl?d programu Visio) i przegl?dane w programie Microsoft Office Outlook 2007. Aby udost?pni? diagramy osobom, które nie maj? programu Office Visio 2007 ani apletu Podgl?d programu Visio, wystarczy zapisa? je jako strony sieci Web, pliki JPG lub pliki GIF. Diagramy programu Visio mo?na nawet zapisa? w formacie PDF (Portable Document Format), co sprawia, ?e staj? si? o­ne bardziej przeno?ne i mog? by? kierowane do szerszej grupy odbiorców.

Programowe dostosowywanie programu Office Visio 2007 do specyficznych potrzeb.

Program Office Visio 2007 mo?na rozszerza? przy u?yciu kodu lub przez integracj? z innymi aplikacjami, dostosowuj?c go w ten sposób do w?a?ciwych dla danej bran?y scenariuszy lub unikatowych wymaga? organizacji. Mo?na w tym celu opracowywa? w?asne niestandardowe rozwi?zania i kszta?ty lub skorzysta? z oferty dostawców rozwi?za? dla programu Visio. Przy u?yciu szablonów z kategorii Oprogramowanie i baza danych dost?pnej w programie Office Visio 2007 mo?na wizualizowa? w?asne rozwi?zania niestandardowe, na przyk?ad na diagramach w j?zyku UML, diagramach przep?ywu danych lub diagramach interfejsu u?ytkownika systemu Windows. W celu ?atwego ponownego u?ywania kodu mo?na definiowa? w?asne funkcje i tworzy? do nich odwo?ania w arkuszu ShapeSheet programu Visio. Korzystaj?c z formantu rysunku programu Visio, mo?na w programie Office Visio 2007 tworzy? niestandardowe rozwi?zania, ??czy? je z danymi i wy?wietla? dane w dowolnym kontek?cie.

 Wymagania systemowe


 • Komputer i procesor: Procesor o cz?stotliwo?ci 500 MHz lub wy?szej
 • Pami??: 256 MB pami?ci RAM lub wi?cej
 • Dysk twardy: 1,5 GB wolnego miejsca (cz??? tego miejsca na dysku zostanie zwolniona po instalacji pod warunkiem usuni?cia oryginalnego pakietu pobranych plików z dysku twardego).
 • Stacja dysków: Stacja dysków CD-ROM lub DVD
 • Ekran: Monitor o rozdzielczo?ci 1024x768 lub wi?kszej
 • System operacyjny System Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack (SP) 2, system Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 albo nowszy system operacyjny1
 • Inne:
  • Niektóre zaawansowane funkcje wspó?pracy wymagaj? ??czno?ci z system Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub nowszym z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services. Do korzystania z funkcji raportów wizualnych jest wymagany program Visio Professional oraz program Project 2007 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007.
  • Niektóre funkcje pisma odr?cznego wymagaj? systemu Microsoft Windows XP Tablet PC Edition lub nowszego. Funkcje rozpoznawania mowy wymagaj? mikrofonu przyustnego i wyj?ciowego urz?dzenia audio.
  • Program Internet Explorer 6.0 lub nowszy, tylko przegl?darka 32-bitowa. Funkcje internetowe wymagaj? dost?pu do Internetu (mog? obowi?zywa? stosowne op?aty).
 • Dodatkowe: Rzeczywiste wymagania i funkcje produktów zale?? od systemu operacyjnego i jego konfiguracji
PRODUCENT: Microsoft
WITRYNA PRODUCENTA: www.microsoft.com
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie